UC MBU

ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา

กองงานสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มุ่งเน้นให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา พัฒนากระบวนการดำรงชีวิตในสังคมด้วยศีลธรรม  ชี้นำและแก้ปัญหาสังคมด้วยหลักพุทธธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 


เข้าสู่เว็บหลักมหาวิทยาลัย

Contact Us

ติดต่อกองงานสภามหาวิทยาลัย

กองงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

248 ม.1 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-444-6000 ต่อ 1016 – 1017 โทรสาร 02-444–6087 E-Mail: uc@mbu.ac.th