ติดต่อ

ติดต่อสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

248 ม.1 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-444-6000 ต่อ 1016 – 1017 โทรสาร 02-444–6087 E-Mail: uc@mbu.ac.th