คณะกรรมการ

  • รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ระหว่างปี 2563 – 2565
  • รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ระหว่างปี 2560 – 2563
  • พระราชบัญญัติ พ.ศ.2540 มาตรา 19
  • รายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ปี 2563
  • รายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ปี 2562
  • รายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ปี 2561
  • รายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ปี 2560
  • รายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ปี 2559