มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒

ครั้งที่ประชุม

วันที่ประชุม

มติที่

มติเรื่อง

1/2562

28-01-2562

1-11/2562

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562

2/2562

27-02-2562

 

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562

3/2562

 

 

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562

4/2562

 

 

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562

5/2562

 

 

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562

6/2562

 

 

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562

7/2562

 

 

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562

8/2562

 

 

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562

9/2562

 

 

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562

10/2562

 

 

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562

11/2562

 

 

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562

12/2562

 

 

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562